Date: 2012-06-04 07:30 am (UTC)From: [identity profile] niminami.livejournal.com
Olipa iloisesti yllättävä viesti odottamassa! :) Tottahan toki, lisäilen! Siitä onkin aikaa, kun joku on vastaavanlaista viestiä laittanut. Ei taida kovin yleistä enää olla, tuntuu että ihmiset ovat löytäneet täältä sen oman porukkansa. :) Tervetuloa lukemaan minua, tutustutaan!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.